Projekt pn. „Integracja przez język. Platforma dla nauczycieli pracujących z dziećmi uchodźczymi z Ukrainy”
realizowany jest w ramach programu pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa” ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki

O projekcie

Głównym celem projektu jest stworzenie platformy szkoleniowej on-line dla nauczycieli, która stanowiłaby wsparcie w pracy z dziećmi uchodźczymi z Ukrainy. Platforma zawierać będzie ramowe programy nauczania i materiały dydaktyczne do nauczania języka polskiego jako obcego, do pracy na zajęciach lekcyjnych (poza językiem polskim historia, geografia i WOS) oraz pozalekcyjnych, przestrzeń do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk oraz komponent szkoleniowy, rozbudowany o doradztwo metodyczne on-line. W trakcie trwania projektu odbywać się będą również szkolenia stacjonarne, warsztaty, webinaria, mające na celu przygotowanie potencjalnych użytkowników do korzystania z platformy i jej promocję.

Formuła i szczegółowe zasady działania platformy oraz moduły tematyczne i szczegółowe treści na niej zamieszczone zostaną określone na podstawie badań adaptacji szkolnej i integracji społecznej dzieci uchodźczych z Ukrainy oraz ich rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem płaszczyzny językowo-kulturowej i edukacji szkolnej. Badania te poprzedzą proces tworzenia platformy i pozwolą na poznanie potrzeb uczniów i potrzeb szkoleniowych środowiska nauczycielskiego oraz na zdiagnozowanie braków w  zakresie ogólnie dostępnych materiałów dydaktycznych do nauczania dzieci z doświadczeniem migracji i uchodźstwa. Wyniki badań zostaną przedstawione w postaci raportu uzupełnionego o praktyczne rekomendacje, a następnie upowszechnione (konferencja, webinarium, szkolenia stacjonarne).

Wypracowane na ich podstawie materiały oraz koncepcje szkoleń, odnoszące się przede wszystkim do edukacji dzieci uchodźczych w szkołach podstawowych, w klasach 4-8, będą testowane we współpracy z ośrodkami uniwersyteckimi, z uwzględnieniem jednostek kształcących nauczycieli i lektorów języka polskiego jako obcego (m.in. Szkołą Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców Uniwersytetu Wrocławskiego), współpracującymi z tymi ośrodkami samorządowymi placówkami doskonalenia nauczycieli, innymi zainteresowanymi ośrodkami tego typu (zarówno o charakterze samorządowym, jak i trzeciosektorowym) oraz bezpośrednio we współpracy ze szkołami podstawowymi w Warszawie, Wrocławiu i Lublinie.

Zakłada się, że podstawą udanej adaptacji i integracji jest znajomość języka kraju przyjmującego, a w przypadku dzieci w wieku szkolnym – języka edukacji szkolnej. Co prawda podstawowa znajomość języka polskiego umożliwia skuteczne porozumiewanie się z rówieśnikami, jednak aktywne uczestnictwo w zajęciach szkolnych, jak również w kulturze, jest możliwe dzięki opanowaniu specjalistycznej (przedmiotowej) odmiany polszczyzny. Dobra znajomość języka polskiego nie tylko pomoże w osiągnięciu sukcesu edukacyjnego, umożliwi również harmonijny rozwój indywidualny, poznawczy, emocjonalny i społeczny uczniów uchodźczych, co z kolei wesprze proces szybszej integracji ze środowiskiem polskojęzycznym. Braki w kompetencji językowej, komunikacyjnej i kulturowej uniemożliwią natomiast osiągnięcie biegłości edukacyjnej; może to stać się przyczyną marginalizacji dzieci uchodźczych, a w konsekwencji –  gettoizacji grupy.

Jeżeli weźmiemy pod uwagę znaczenie edukacji językowej tej grupy uczniów, niezwykle ważne staje się samo przygotowanie nauczycieli do nauczania dzieci ukraińskich języka polskiego jako obcego oraz języka edukacji szkolnej (z uwzględnieniem zwłaszcza takich przedmiotów jak języka polski, historia, geografia i WOS), zintegrowanie nauczania języka polskiego jako obcego z nauczaniem przedmiotowym oraz kształcenie literacko-kulturowym, jak również stworzenie programów i materiałów dydaktycznych, które by to nauczanie sprofesjonalizowało, uwzględniając kontekst adaptacji do nowych warunków społeczno-kulturowych oraz integracji społecznej uczniów – ze społecznością klasy, szkoły, jak również w ramach środowiska lokalnego i szeroko rozumianego polskiego społeczeństwa. Odpowiednia edukacja stanowi również podstawę pełnego uczestnictwa dzieci w kulturze oraz ich zapoznania się z kulturą polską, do której klucz stanowi znajomość języka. Szkoła jest również przestrzenią kontaktu i współpracy z rodzicami, którzy niewątpliwie mogą profitować na działaniach ukierunkowanych na wsparcie ich dzieci w polskiej szkole oraz brać udział w inicjatywach o charakterze integracyjnym na poziomie klasy czy szkoły.

Eksperci

Z przyjemnością przedstawiamy naszych ekspertów. Każdy z nich jest specjalistą w swojej dziedzinie i posiada bogate doświadczenie, które pozwala im na udzielanie profesjonalnych porad i wydawanie opinii. 

dr Katarzyna Stankiewicz – wykłada na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; z wykształcenia pedagog (edukacja ustawiczna) i polonistka z przygotowaniem do nauczania języka polskiego jako obcego; lektorka języka polskiego jako obcego/drugiego. Jest zaangażowana w działania na rzecz integracji imigrantów oraz wsparcia edukacji dzieci z doświadczeniem migracyjnym, w tym uchodźczym. Ma doświadczenie w pracy w szkole polonijnej oraz w polskiej szkole podstawowej z dziećmi ukraińskimi. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli i nie tylko w zakresie pracy z uczniem cudzoziemskim, edukacji międzykulturowej i integracji migrantów. W latach 2016-2017 z ramienia Uniwersytetu Gdańskiego współkierowała grupą „Edukacja” w ramach prac nad miejskim Modelem Integracji Imigrantów w Gdańsku. Naukowo zajmuje się pedagogiką międzykulturową, wsparciem rodziny w sytuacji migracji, edukacją i integracją dzieci z doświadczeniem migracyjnym oraz kulturowymi aspektami nauczania języków obcych. Obecnie kieruje projektem badawczym Narodowego Centrum Nauki na temat adaptacji szkolnej uczniów z rodzin migrantów powrotnych.

dr hab. Anna Żurek, prof. UWr – pracuje na Uniwersytecie Wrocławskim jako badacz i dydaktyk, kieruje Szkołą Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców UWr, pomysłodawczyni serii wydawniczej „Glotto-Logo”, poświęconej zagadnieniom związanym z nauczaniem języka polskiego jako obcego, drugiego, odziedziczonego, wielojęzycznością i logopedią. Autorka monografii i artykułów naukowych oraz materiałów dydaktycznych do nauki języka polskiego jako obcego. Jej zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia z zakresu: teorii akwizycji języka, bilingwizmu, etykiety językowej, dydaktyki i metodyki języka polskiego jako obcego, komunikacji międzykulturowej oraz edukacji dzieci z doświadczeniem migracyjnym (w tym uchodźczym).

Joanna Samp-Szulc – gdynianka, polonistka i kulturoznawczyni, uczy cudzoziemców języka polskiego, nauczycielka i metodyczka, egzaminatorka Państwowego Egzaminu Certyfikatowego z Języka Polskiego jako Obcego, trenerka prowadząca szkolenia dla rad pedagogicznych w zakresie pracy z uczniem z doświadczeniem migracji, koordynatorka oddziałów przygotowawczych w SP 26 w Gdyni, wiceprezes Pomorskiej Fundacji Języka Polskiego i Kultury Polskiej Polija z siedzibą w Sopocie. Pracę dydaktyczną łączy z pracą badawczą – w ramach projektu doktorskiego bada język lektur szkolnych w kontekście edukacji uczniów z doświadczeniem migracji. Współautorka przewodnika Szkoła włączająca uczniów z doświadczeniem migracyjnym na Pomorzu. Autorka artykułów naukowych i popularnonaukowych z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa. Liderka projektów edukacyjnych, autorka materiałów glottodydaktycznych, np. podręcznik i przewodnik Lektury pełne kultury.

PUBLIKACJE
Samp-Szulc J. i zespół, Lektury pełne kultury. Streszczenia obowiązkowych lektur szkolnych wraz z ćwiczeniami w czytaniu. Poziom A1+/A2, Sopot 2021, ISBN 978-83-963707-0-9.
publikacja online: https://www.polija.org.pl/lekturypelnekultury/podrecznik
Samp-Szulc J., Lektury pełne kultury. Poradnik metodyczny, Sopot 2021, ISBN 978-83-963707-1-6. publikacja online: https://www.polija.org.pl/lekturypelnekultury/poradnik
Samp-Szulc J., Nauczanie języka polskiego jako obcego/drugiego; Nauczanie przedmiotów kierunkowych, [w:] Szkoła włączająca uczniów z doświadczeniem migracyjnym na Pomorzu. Przewodnik, red. M. Popow, Gdańsk 2021, ss. 14-21. https://www.cen.gda.pl/download/2021-06/5187.pdf

mgr Marta Gołębiowska – polonistka, glottodydaktyczka, zastępczyni dyrektora Szkoły Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców Uniwersytetu Wrocławskiego. Interesuje się metodyką nauczania języka polskiego osób z pierwszym językiem wschodniosłowiańskim oraz problematyką interferencji językowej i kulturowej w kształceniu cudzoziemców. Autorka wielu artykułów dotyczących kształcenia językowego obcokrajowców oraz zadań testowych na państwowym egzaminie certyfikatowym z języka polskiego jako obcego. Przewodnicząca i egzaminatorka tychże egzaminów. Współautorka zestawu zadań egzaminacyjnych dla osób przygotowujących się do egzaminu państwowego na poziomie B1 pt. Testy na 4 pory roku (2022) oraz podręcznika dla uchodźców z Ukrainy Po prostu polski (2023).

dr hab. Marzena Błasiak-Tytuła, prof. UP – neurologopedka, językoznawczyni i glottodydaktyczka Pracuje w Katedrze Logopedii i Zaburzeń Rozwoju Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie na stanowisku profesora. Jest członkinią Małopolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego oraz Zespołu Języka Polskiego poza Granicami Kraju RJP. W badaniach naukowych koncentruje się przede wszystkim na rozwoju mowy dzieci wielojęzycznych oraz na diagnozie i terapii dzieci z zaburzonym rozwojem wychowywanych w wielojęzyczności. Jest autorką publikacji naukowych na temat rozwoju mowy dzieci wielojęzycznych, diagnozy i terapii logopedycznej w sytuacji wielojęzyczności, m.in. książki „Mowa dzieci dwujęzycznych. Norma i zaburzenia” (2019) oraz „Elementarza. Podręcznika do nauki czytania dla dzieci z Ukrainy (2022). Pracuje z dziećmi z zaburzeniami rozwoju wychowywanymi w wielojęzyczności. Prowadzi zajęcia z języka polskiego jako drugiego dla dzieci z Ukrainy w wieku przedszkolnym oraz szkolnym. Realizuje również projekt badawczy finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej: „Wczesne etapy rozwoju dwujęzyczności dzieci ukraińskich w polskich przedszkolach” (2022-2023).

dr Vira Neszew UP – pracuje jako adiunkt w Centrum Badań nad Dydaktyką Języka i Literatury WNH UKSW. Literaturoznawczyni, glottodydaktyczka, polonistka, ukrainistka, pasjonatka nauczania języków obcych. Od października 2023 p.o. Kierownika Szkoły Języka i Kultury Polskiej UKSW. Od listopada 2021 r. pełni funkcję Kierownika Ośrodka Egzaminacyjnego na UKSW, w którym organizowane są państwowe egzaminy z języka polskiego jako obcego. Od 2017 roku jest egzaminatorką na państwowym egzaminie z języka polskiego jako obcego (wzięła udział w 15 egzaminach). Na UKSW prowadzi wybrane przedmioty w ramach specjalizacji glottodydaktycznej, lektoraty języka polskiego (poziomy B1/B2 i C1/C2), a także konwersatorium „Język polski akademicki dla cudzoziemców”. Obecnie wraz ze studentami specjalizacji glottodydaktycznej pracuje nad autorskim skryptem pt. Przewodnik po „Uksfordzie". Zbiór materiałów autorskich uwzględniających akademicką odmianę języka polskiego jako obcego (poziom B1+/B2). Uczy również języka ukraińskiego jako obcego. Zainteresowania naukowe: metodyka nauczania języka polskiego jako obcego oraz ukraińskiego jako obcego, doświadczenie kulturowe w nauczaniu języków obcych, literatura polska i ukraińska przełomu XIX i XX wieku. Autorka prac z zakresu glottodydaktyki polonistycznej.

dr hab. Małgorzata Gębka-Wolak, prof. UMK – profesor w Instytucie Językoznawstwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; językoznawczyni; prowadzi badania w zakresie współczesnego językoznawstwa polonistycznego opisowego i stosowanego, języka prawnego i prawniczego, językoznawstwa sądowego oraz dydaktyki i glottodydaktyki polonistycznej; w szczególności interesuje się nauczaniem gramatyki w szkołach polonijnych, w ramach nauczania języka polskiego jako obcego oraz w szkołach polskich w odniesieniu do uczniów z doświadczeniem migracyjnym. W latach 2005-2022 roku kierowała Studium Podyplomowym Nauczania Języka Polskiego jako Obcego UMK. Prowadzi warsztaty metodyczne dla przyszłych nauczycieli języka polskiego oraz nauczycieli ze szkół polonijnych. Jest współautorką materiałów do nauczania pisania i czytania dla dzieci polonijnych. Realizowała dydaktyczne projekty NAWA. Członkini Zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Polonistycznych, członkini Stowarzyszenia „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego, kierownik Katedry Języka Polskiego UMK oraz koordynator dydaktyczny kierunku filologia polska jako obca. Autorka lub współautorka ponad 120 prac naukowych.

dr Łukasz Tupacz – nauczyciel akademicki Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Prowadzi autorskie zajęcia m.in. z metodyki nauczania literatury i języka polskiego w szkołach ponadpodstawowych, zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji polonistycznej, dydaktyki ogólnej, literatury powszechnej. Pełni funkcję pełnomocnika Dziekana WNH ds. praktyk studenckich. Jest nauczycielem języka polskiego i glottodydaktykiem w Zespole Szkół Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych im. Stanisława Noakowskiego w Warszawie oraz XVIII LO im. Jana Zamoyskiego w Warszawie. Egzaminator egzaminu maturalnego z języka polskiego oraz egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego. Trener w programie „Szkoła Ucząca Się” CEO.

mgr Marcin Miłko asystent w Centrum Badań nad Dydaktyką Języka i Literatury WNH UKSW, nauczyciel mianowany języka polskiego, glottodydaktyk polonistyczny, egzaminator Egzaminu Certyfikatowego z JPJO, metodyk nauczania literatury i języka, literaturoznawca. Łączy pracę naukowo-dydaktyczną UKSW z pracą w niepublicznej szkole podstawowej, w której przebywają uczniowie z doświadczeniem migracji. Ma doświadczenie w uczeniu języka polskiego jako obcego na wszystkich poziomach oraz w różnorodnych grupach wiekowych oraz kulturowych. Zainteresowania naukowe: edukacja polonistyczna (metodyka nauczania języka polskiego w szkole podstawowej, glottodydaktyka polonistyczna), literatura dla dzieci i młodzieży, literatura popularna, psychologia pozytywna i coaching.

Efekty realizacji projektu

  • Platforma szkoleniowa on-line dla nauczycieli uczących dzieci uchodźcze z Ukrainy
  • Stworzenie sieci współpracy i wymiany doświadczeń dla nauczycieli w ramach platformy szkoleniowej
  • Stworzenie koncepcji i przeprowadzenie badań empirycznych oraz opracowanie ich wyników w formie raportu z rekomendacjami
  • Konferencje naukowe połączone ze stacjonarnymi szkoleniami dla nauczycieli, upowszechniające wyniki badań i rekomendacje oraz promujące platformę szkoleniową
  • Webinaria o zasięgu ogólnopolskim, kierowane przede wszystkim do nauczycieli szkół podstawowych
  • Materiały dydaktyczne zintegrowane z nauczaniem języka polskiego (jako rodzimego), historii, geografii i WoS oraz  dodatkowymi lekcjami języka polskiego jako obcego
  • Otwarte i bezpłatne szkolenia on-line dla nauczycieli z terenu całego kraju
  • Filmiki informacyjno-promocyjne na temat oferty szkoleniowej i platformy

Zaproszeniena konferencję naukową z udziałem nauczycieli

„Od edukacji do integracji społecznej. Praca z uczniem
uchodźczym w polskiej szkole”

Serdecznie zapraszamy  na organizowaną w ramach projektu Nauka dla Społeczeństwa
„Integracja przez język” (umowa nr NdS/552155/2022/2022) konferencję naukową upowszechniającą
wyniki badań prowadzonych w ramach projektu oraz promującą tworzoną platformę
on-line dla nauczycieli. Konferencja będzie połączona ze szkoleniem.

 

Współorganizatorzy z ramienia UKSW: Wydział Studiów nad Rodziną, Międzyinstytutowy Zakład
Badań nad Migracją, Szkoła Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców WNH.


Konferencja odbędzie się na 
Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
w środę 18 października 2023 roku (kampus Młociny).

Zapisy on-line. Liczba miejsc ograniczona.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
Więcej informacji oraz program konferencji w dokumencie. Link poniżej. 

KONFERENCJA „Od edukacji do integracji społecznej. Uczeń uchodźczy w polskiej szkole” (18.10.2023, Warszawa)

18 października 2023 roku w Warszawie odbyła się organizowana we współpracy z partnerami z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego konferencja naukowa „Od edukacji do integracji społecznej. Uczeń uchodźczy w polskiej szkole”. Konferencja została zorganizowana w ramach projektu „Integracja przez język. Platforma dla nauczycieli pracujących z dziećmi uchodźczymi z Ukrainy”. Upowszechniała ona wyniki badań prowadzonych w ramach projektu oraz promowała tworzoną platformę on-line dla nauczycieli. Celem konferencji było ponadto budowanie sieci współpracy i wymiany doświadczeń oraz transfer wiedzy między ośrodkami akademickimi a placówkami oświatowymi, jednostkami kształcenia oraz placówkami doskonalenia zawodowego nauczycieli. Konferencja została zorganizowana w ramach programu pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa” ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele świata akademickiego, ośrodków doskonalenia nauczycieli, dyrektorzy, nauczyciele i pedagodzy, jak również zainteresowani studenci. Było to ważne spotkanie na pograniczu nauki i praktyki, połączone ze szkoleniem metodycznym dla nauczycieli i studentów.

Cieszymy się z dużego zainteresowania ważnym tematem edukacji dzieci uchodźczych w polskiej szkole oraz naszym projektem i tworzonymi materiałami!

Szkolenia online dla nauczycieli

UWAGA! Rejestracja na szkolenia została już zamknięta. ​

Jak dobrze przygotować się do lekcji języka polskiego (i nie tylko) z uczniem uchodźczym?

Prelegentki: mgr Marta Gołębiowska, mgr Joanna Łudczak, UWr

 

12.02.2024 (poniedziałek)

godz. 18.00-19.30

 

—————————————————-

 

Integracja poprzez język i literaturę. Prezentacja materiałów dydaktycznych do pracy z uczniem uchodźczym z Ukrainy

Prelegentki: dr Vira Neszew, dr Katarzyna Stankiewicz, UKSW

 

15.02.2024 (czwartek)

godz. 11.30-13.00

 

—————————————————-

 

Aktywizacja i motywowanie ucznia z Ukrainy w czasie lekcji języka polskiego

Prelegenci: dr Łukasz Tupacz, mgr Marcin Miłko, UKSW

 

22.02.2024 (czwartek)

godz. 17:30-19:00

 

—————————————————-

 

Kształcenie wymowy uczniów z Ukrainy na zajęciach języka polskiego jako obcego/drugiego

Prelegentki: dr hab. Marzena Tytuła-Błasiak, prof. UKEN; dr hab. Anna Żurek, prof. UWr

 

26.02.2024 (poniedziałek)

godz. 18.00-19.30


—————————————————-

Komunikacja – integracja – emocje. Uczeń uchodźczy z Ukrainy w klasie szkolnej

Prelegentki: dr hab. Anna Żurek, prof. UWr, mgr Małgorzata Żółtaszek, Pozytywne Relacje

 

27.02.2023 (wtorek)

godz. 18.00-19.30


Projekt pn. „Integracja przez język. Platforma dla nauczycieli
pracujących z dziećmi uchodźczymi z Ukrainy”, przyjęty do
finansowania w drodze konkursu na realizację projektów w ramach
programu pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa”, ogłoszonego
komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 lipca 2021 r., numer rej.
NdS/552155/2022/2022.

Adres

ul. Kazimierza Wielkiego 8/202, 20-611 Lublin

Email

BIURO@FWMP.PL

Zadzwoń

+48 513 144 916, +48 698 913 733